هفت گفتار در تغییر ارزش و ارزش آفرینی کسب و کار اقتصادی

2399 2586 haftgoftar

 

 

 

 

نوشته شده توسط:
 فریدون رهنمای رودپشتی

اکرم فرزین

فریده نیکویی

 

 

توسعه منابع انسانی مطالعه موردی تعلق و تعهد سازمانی و رقابت‌پذیری

87417024

 

 

 

 

 

پدیدآورندگان :فریدون رهنمای‌رودپشتی , نویسنده: نصرت‌الله محمودزاده
موضوع : كارمندان - وفاداری , نیروی انسانی - برنامه‌ریزی , تعهد‌سازمانی , تعهد‌سازمانی - ایران - نمونه‌پژوهی
ناشر : سازمان مدیریت صنعتی

 

مجموعه مباحث مدیریت مالی

86924034

 

 

 

 

 

 

پدیدآورندگان : فریدون رهنمای‌رودپشتی , غلامرضا زمردیان
موضوع : دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آزمونها , مدیریت مالی - آزمونها و تمرینها (عالی) , آزمون‌های دوره‌های تحصیلات تكمیلی - ایران , مدیریت مالی - راهنمای آموزشی (عالی)

 

بازارها و نهادهای مالی

image 15542

 

 

 

 

 

 

مولف :
هاشم نیکو مرام
فریدون رهنمای رودپشتی
فرشاد هیبتی

 

 

ریاضیات مالی و سرمایه گذاری

89407134

 

 

 

 

 

 

 

پدیدآورندگان : نویسنده: فریدون رهنمای‌رودپشتی , نویسنده: محمد جلیلی , نویسنده: فرهاد حسین‌زاده‌لطفی
موضوع : ریاضیات

 

مکاتب و تئوریهای مالی و حسابداری

ThumbnailImage.aspx

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده:دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

مترجم:

ناشر:واحد تهران مرکزی

 

بازار املاک و مستغلات و ابزارهای مربوطه

6622210

 

 

 

 

 

 

 

نوشته : فریدون رهنمای رودپشتی، زهرا امیر حسینی
ناشر : ترمه