ردیف نام مقاله نویسندگان دانلود
125 نقش حسابداري مديريت در پيش گيري از پرولتاريايي شدن حرفه حسابداري (قهرمانان مدرنيسم حرفه حسابداري) رهنماي رودپشتي فريدون,احمدي لويه افشين
126  تاثير فناوري اطلاعات بر همگرايي حسابداري مديريت و حسابداري مالي رهنماي رودپشتي فريدون*,همايوني راد راحله 
127  هستي شناسي حسابداري مديريت در بستر پست مدرنيته (اجراگري، كنشگر - شبكه و كاربردها)  رهنماي رودپشتي فريدون,نژادتولمي بابك*
128  بررسي بازده در شركت سرمايه گذاري با سه روش ماركو سويچينگ، بازده متقارن و نامتقارن صمدي فاطمه,رهنماي رودپشتي فريدون,نيكومرام هاشم 
129 ارزيابي اثر اجتناب مالياتي بر آگاهي بخشي سودهاي گزارش شده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اورق بهادار تهران  كرمي شيما*,رهنماي رودپشتي فريدون,ديانتي ديلمي زهرا 
130 بررسي معاملات پر بسامد و تاثير آن بر نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار تهران عسگري منا,رهنماي رودپشتي فريدون*,عبدالوند محمدعلي
131  مروري بر تئوري هاي روانشناسي در تحقيقات حسابداري مديريت رهنماي رودپشتي فريدون*,رستمي مازويي نعمت 
132  سبك حسابرس و قابليت مقايسه صورت هاي مالي رهنماي رودپشتي فريدون,وکيلي فرد حميدرضا,لک فضل اله 
133  برآورد ارزش در معرض خطر مبتني بر محدوديت بر ارزيابي عملكرد مديريت پرتفوي فعال در بورس اوراق بهادار تهران رهنماي رودپشتي فريدون,قندهاري شراره 
134  مقايسه عملكرد پرتفوهاي حاصل از گروه بندي سهام بوسيله مدل شبكه مبتني بر متغيرهاي نوين و سنتي با استفاده از شاخصهاي شارپ و ترينر رهنماي رودپشتي فريدون,موسوي انزهايي سيدمجيد 
135  مباني بازاريابي مالي: جايگاه اهميت و ضرورت شناخت آن در مديريت مالي مبتني بر رويكرد نظريه پردازي  رهنماي رودپشتي فريدون*
136  اقتصاد مبتني بر روابط، روابط سياسي و كيفيت اقلام تعهدي نيكومرام هاشم*,بني مهد بهمن,رهنماي رودپشتي فريدون 
137 حسابداري مديريت انتقادي  رهنماي رودپشتي فريدون*,گودرزي احمد 
138  سنجش تاثير سيستم اطلاعات حسابداري مديريت مبتني بر پشتيباني تصميم و هوش تجاري بر عملكرد مالي واحدهاي اقتصادي  رهنماي رودپشتي فريدون,نيكومرام هاشم,محمودي محمد
139  مولفه هاي فرهنگي و ادراك ريسك سرمايه گذاران  ناطق گلستان احمد,رهنماي رودپشتي فريدون*,يعقوب نژاد احمد
140  تبيين نقش تجارت خارجي و نوآوري از طريق دستيابي به تكنولوژي خارجي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي كشور ايران نيكومرام هاشم,رهنماي رودپشتي فريدون,جوكارتنگ كرمي ايمان* 
141  معيار ارزيابي ريسك تعديل شده بر اساس ظرفيت مطلوب در تصميمات سرمايه گذاري و بهينه سازي سبد سهام (زيربناي نظريه پردازي و ابزارسازي نوين مالي) رهنماي رودپشتي فريدون,ميرعباسي ياور* 
142  مقايسه عملكرد پرتفوي انتخابي بر اساس مدل هاي حسابداري سرمايه فكري با استفاده از مدل تحليل شبكه با مدل هاي سنتي و نوين شبكه نيكومرام هاشم,رهنماي رودپشتي فريدون,همتي هدي* 
143  ديدگاه اقتصاد سياسي و مديريت سود نيكومرام هاشم*,بني مهد بهمن,رهنماي رودپشتي فريدون 
144 آناليز فركتالي شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS  رهنماي رودپشتي فريدون,پدرام پرهام 
145  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﺸﺮﻳﺎت داراي رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻳﺮان رهنماي رودپشتي فريدون*,بني طالبي دهكردي بهاره,كاويان مريم 
146  ارزيابي كاربرد تئوري توازن پايدار در ساختار سرمايه شركت نيكومرام هاشم*,رهنماي رودپشتي فريدون,مصحفي عارفه 
147  تبيين مهارت هاي تفكر انتقادي در دانشجويان حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات رهنماي رودپشتي فريدون,يعقوب نژاد احمد,گودرزي احمد* 
148  بررسي كارايي اطلاعاتي و حباب عقلايي قيمت بورس اوراق بهادار تهران و زيربخش هاي آن با استفاده از آزمون نسبت واريانس و آزمون پايايي قيمت - سود رهنماي رودپشتي فريدون*,معدنچي زاج مهدي,بابالويان شهرام 
149 مديريت ريسك سبد با استفاده از مدل هاي تجديد نظر شده ارزش در معرض ريسك (VaR)  رهنماي رودپشتي فريدون,ملايي مسعود 
150  تاثير سوگيري شناختي سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشيابي سهام  نيكومرام هاشم*,رهنماي رودپشتي فريدون,هيبتي فرشاد
151  مهندسي حسابداري رهنماي رودپشتي فريدون*,احيايي هديه