ردیف نام مقاله نویسندگان دانلود
98  ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی بر آگاهی بخشی سودهای گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران شیما کرمی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا دیانتی دیلمی 
99  مروری برتئوری‌های روانشناسی در تحقیقات حسابداری مدیریت  فریدون رهنمای رودپشتی؛ نعمت رستمی مازویی
100  سبک حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد 
101 تاثیر سوگیری های قضاوتی بر کارکرد تکنیک های حسابداری مدیریت  فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ آرزو جلیلی 
102  تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی رشته حسابداری در ایران فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان 
103  مهندسی حسابداری فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدیه احیایی 
104  ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ قدرت اله طالب نیا 
105  مدیریت هزینه بین سازمانی: مفاهیم، رویه ها و الزامات فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی 
106  اخلاق انتقادی به مثابه بستری برای حسابداری انتقادی سعید عسگری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد گودرزی 
107  حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ آرزو جلیلی 
108  بررسی دلایل کمبود پژوهشهای تجربی انجام شده در حوزه حسابداری مدیریت در ایران دکتر هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی بیات 
109 بررسی تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ساختارتأمین مالی شرکت‌ها بر سیاست‌های پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران   فریدون رهنمای رودپشتی؛ حسین اسلامی مفیدآبادی؛ موسی احمد زاده
110  سنجش اثر چرخه سیاسی بر شاخص کل وشاخص قیمت وبازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران  فریدون رهنمای رود پشتی؛ قاسم غلاملو
111 بررسی رابطه عمق نگرش حسابداران و حسابرسان با کیفیت اطلاعات حسابداری   یحیی حساس یگانه؛ قاسم بولو؛ فریدون رهنمای رودپشتی
112  طراحی الگوی حسابداری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی  حسن امیری؛ ناصر میرسپاسی؛ فریدون رهنمای رودپشتی
113  تجزیه و تحلیل نظری و کاربردی مدیریت هزینه میان سازمانی با تاکید بر تلفیق فرایند مدیریت ریسک و مدیریت هزینه  فریدون رهنمای رودپشتی؛ سجاد نقدی
114  تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش  بهاره بنی طالبی دهکردی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام
115  تورش‌های رفتاری و انگیزه‌های مدیریت سود  کیانا کریمی؛ فریدون رهنمای رودپشتی
116 مولفه‌های کلیدی مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی  رضا غلامی جمکرانی؛ هاشم نیکومرام؛ ؛ فریدون رهنمای رودپشتی 
117  سبک حسابرس، مدت تصدی حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی عبدالرضا محسنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام 
118  مدرنیته و حسابداری مدیریت فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد؛ سید جعفر میرسعیدی 
119  حسابداری و تکنولوژی فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ بهاره بنی طالبی دهکردی 
120  بهایابی از منظر تصمیم‌گیری (تحلیل تئوریک جهت توسعه دانش حسابداری مدیریت) فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی‌اصغر عرب‌احمدی 
121  حسابداری مدیریت انتقادی فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد گودرزی 
122  داده‌کاوی و کشف تقلب‌های مالی فریدون رهنمای رودپشتی 
123 مدلی مفهومی برای حسابداری مدیریت رفتاری  هاشم نیکومرام؛ آرزو جلیلی؛ فریدون رهنمای رودپشتی 
124 تعامل سازمانی حسابداری مدیریت و حاکمیت شرکتی: تبیین یک روش نوین برای تفسیر مشکل نمایندگی فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی بیات