ردیف نام مقاله نویسندگان دانلود
72 بررسی کاربرد مفاهیم و روش های حسابداری مدیریت در بهبود آموزش عالی حسابداری فریدون رهنمای رود پشتی، جبارزاده کنکرلوئی و...
73 توجه مدیران به عوامل موفقیت ساز، با تأکید بر فرایندهای حسابدرای مدیریت فریدون رهنمای رود پشتی
74 مبانی علمی و روش های نوین محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و کاربرد آن برای ارزیابی عملکرد مالی و مدیریت سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رود پشتی ، محمد جلیلی
75 ارزیابی عوامل مؤثر بر خسارات بیمه شخص ثالث و ارتباط آنها با ریسک شرکت های بیمه فریدون رهنمای رود پشتی ، طاهره علیزاده
76 مشکلات تعامل بین تحقیقات، آموزش و حرفه حسابداری و ارائه یک الگوی جدید فریدون رهنمای رود پشتی ، علی اصغر طاهر آبادی
77 بررسی رابطه بین شاخص های پرتفوی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با شاخص های صنعت واسطه گری مالی فریدون رهنمای رود پشتی ، ضیاء فروغی
78 بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با سودآوری سهام شرکت های گروه قند پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رود پشتی ، هاشم ولی پور
79 بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رود پشتی، زهرا پورزمانی
80 شناسایی دوره های تناوبی وغیر تناوبی شاخص بورس اوراق بهادار با روش اصلاح شده R/S مبتنی بر تحلیل فرکتالی فریدون رهنمای رود پشتی، پرهام پدرام
81 بررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رود پشتی، عزت الله عباسیان
82 اهرم ها: پیشینه، چیستی و کارکردها (مبتنی بر اندیشه های ابوعلی سینا) فریدون رهنمای رود پشتی
83 رابطه آزادی اقتصادی با مشارکت های عمومی خصوصی و ارائه الگو برای ایران فریدون رهنمای رود پشتی، هاشم نیکومرام
84 بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رود پشتی، راضیه علیخانی
85 بررسی چگونگی ساز و کار قیمت گذاری آربیتراژ (APT) با استفاده از تحلیل عاملی در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رود پشتی، محمدرضا مرادی
86 . . . و نگاهی دیگر: بررسی آراء و نقدهای گوناگون درباره شعر اخوان ثالث فریدون رهنمای رود پشتی،
87 تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق تهران فریدون رهنمای رود پشتی،
88  بررسی بازده در شرکت سرمایه‌گذاری با سه روش مارکو سویچینگ، بازده متقارن و نامتقارن  فاطمه صمدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام
89 طراحی سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد سناریو نگاری با بکارگیری روش برنامه ریزی بر پایه فرض فریدون رهنمای رودپشتی؛ ندا شیرین بیان 
90 برآورد ارزش در معرض خطر مبتنی بر محدودیت بر ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی فعال در بورس اوراق بهادار تهران  فریدون رهنمای رودپشتی؛ شراره قندهاری 
91  بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ عباس طلوعی اشلقی 
92  مدل‌سازی تأثیر تورش‌های رفتاری بر رکود بازار سرمایه براساس رویکرد تفسیری– ساختاری (ISM)
فریدون رهنمای رودپشتی؛ حامد تاجمیر ریاحی 
93  آسیب شناسی تحریم نظام بانکی با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی میثم شفیعی رودپشتی؛ سیدمرتضی امامی 
94  ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ سیدرضا میرغفاری 
95  نقش حسابداری مدیریت در پیش گیری از پرولتاریایی شدن حرفه حسابداری (قهرمانان مدرنیسم حرفه حسابداری) فریدون رهنمای رودپشتی؛ افشین احمدی لویه 
96  تاثیر فناوری اطلاعات بر همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی فریدون رهنمای رودپشتی؛ راحله همایونی راد 
97  هستی‌شناسی حسابداری مدیریت در بستر پست‌مدرنیته فریدون رهنمای رودپشتی؛ بابک نژادتولمی