فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی)

head fa

شناسنامه نشریه :

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سردبیر
فریدون رهنمای رودپشتی
مدیر داخلی
سمیه درویشی
اعضای هیات تحریریه
غلامرضا اسلامی بیدگلی
فرهاد حنیفی
علی دیواندری

 

 

حسابداری مدیریت

cover malii
شناسنامه نشریه :

مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکو مرام

سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

رتبه: علمی- پژوهشی

 

 

International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies

International Journal

شناسنامه نشریه :

مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکو مرام
سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 

 

دانش سرمایه گذاری

cover sarmayegozari

شناسنامه نشریه :

صاحب امتیاز
انجمن مهندسی مالی ایران
مدیر مسئول
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
سردبیر
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
مدیر داخلی
مهندس منصور فیض اله زاده
شاپا     2322-5777

 

 

راهبرد مدیریت مالی

alzahra

صاحب امتیاز
دانشگاه الزهرا
سردبیر
ابراهیم عباسی
مدیر مسئول
محمدرضا رستمی
اعضای هیات تحریریه
علی اصغر انواری رستمی
رضا تهرانی
رضا راعی
فریدون رهنمای رودپشتی
محمد اسماعیل فدایی نژاد
حسن قالیباف اصل
شاپور محمدی
حمیدرضا وکیلی فرد
احمد یعقوب نژاد
کارشناس نشریه
اعظم پاک خصال


 

فصلنامه دانش حسابداري و حسابرسي مديريت، شماره 21، بهار 1396

mg6785 21icl

شناسنامه نشریه :

رتبه علميعلمي - پژوهشي (علوم انساني)
دوره انتشار:  فصلنامه
صاحب امتياز:انجمن حسابداري مديريت مالي ايران
مدير مسئول: دكتر هاشم نيكو مرام
سردبير:دكتر هاشم نيكو مرام
مدير داخلي:منصور فيض اله زاده
هيئت تحريريه: زهرا ديانتي ديلمي، يحيي حساس يگانه، حسين اعتمادي، علي رحماني، فريدون رهنماي رودپشتي، بيتا مشايخي، محمد ابراهيم محمد پورزرندي، هاشم نيكو مرام، احمد يعقوب نژاد

 

>