ردیف نام مقاله نویسنده دانلود
1  تئوری های قیمت گذاری دکتر فریدون رهنمای رودپشتی - محمد بحرانی جهرمی SET 14 512
2 تئوری مدیریت مالی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی - مجتبی منوچهری امیر محمودیان SET 14 512
3 حاکمیت شرکتی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی SET 14 512
4  بازار کارآمد فرکتال  دکتر فریدون رهنمای رودپشتی - مهدی برآسود SET 14 512
5  ادغام ، اکتساب ، مشارکت انتفاعی و سرمایه گذاری جسورانه  دکتر فریدون رهنمای رودپشتی - فرهاد عبدالله زاده SET 14 512
6     SET 14 512
7     SET 14 512
8     SET 14 512
9     SET 14 512
10     SET 14 512
11     SET 14 512
12     SET 14 512
13     SET 14 512
14   SET 14 512
15     SET 14 512
16     SET 14 512
17     SET 14 512
18   SET 14 512
19     SET 14 512
20     SET 14 512
21     SET 14 512
22   SET 14 512
23   SET 14 512
24   SET 14 512
25   SET 14 512
26     SET 14 512
27     SET 14 512
28     SET 14 512
29   SET 14 512
30     SET 14 512

 

 

 

مجتبی منوچهری

امیر محمودیان